Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Wednesday, 2 September 2009

หัวข้อสำคัญๆ คำสอนคาทอลิก ภาค 3: ชีวิตในพระคริสตเจ้า

หัวข้อสำคัญๆ คำสอนคาทอลิก ภาค 3: ชีวิตในพระคริสตเจ้า
พระบัญญัติพระเป็นเจ้า บัญญัติ 10 ประการ

1. จงนมัสการพระสวามีพระเป็นเจ้าผู้เดียวของเจ้า
2. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ
3. วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
4. จงนับถือบิดามารดา
5. อย่าฆ่าคน
6. อย่าทำอุลามก
7. อย่าลักขโมย
8. อย่าใส่ความนินทา
9. อย่าปลงใจในความอุลามก
10. อย่ามักได้ในทรัพย์ของเขา

บทนำ
- พระบัญญัติ 10 ประการ...โมเสส ภูเขาซีนาย ความสุขนิรันดร, รักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
- บาป บาปหนัก บาปเบา ความรู้ตัว เต็มใจทำ การละเมิดพระบัญญัติ
- มโนธรรม เสียงลึกลับของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจของเรา
- คุณธรรม คุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ ความรอบคอบ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ การมัธยัสถ์
คุณธรรมทางเทววิทยา 3 ประการ คือ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก ( Faith, Hope, Charity)
- พยศชั่ว บาปต้น 7 ประการ ได้แก่ จองหอง ตระหนี่ อิจฉา โมโห ลามก โลภอาหาร เกียจคร้าน

1. จงนมัสการพระเจ้าผู้เดียวของเจ้า อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา
- คำสั่ง นมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว, เชื่อในพระเจ้า, ไว้ใจพระเจ้า, รักพระเจ้า
- ข้อห้าม.. การบูชารูปเคารพ ไสยศาสตร์ การทำนายโชคชะตา การใช้เวทมนต์, การทุรจาร, ซีโมนนี,
การไม่ถือศาสนา(อเทวนิยม), การแสดงความเคารพต่อรูปบูชา

2. อย่าออกพระนามพระเจ้า โดยไม่สมเหตุ
- ความเคารพต่อพระนามของพระเจ้า, การประกาศพระนามพระเจ้า, รักษาคำสาบานและคำปฏิญาณ
- ข้อห้าม.. การสบประมาท, การกล่าวคำสาบานโดยอ้างพระนามของพระเจ้า

3. วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
- คำสั่ง ...พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ, การเอาใจใส่คนยากจนและคนทุกข์ยาก
- ข้อห้าม... งานที่ไม่จำเป็น, การพักผ่อน การละเล่น และความบันเทิงที่ไม่มีพระเจ้า

4. จงนับถือบิดามารดา
- คำสั่ง จงให้เกียรติบิดามารดา, จงให้เกียรติผู้ใหญ่ของพระศาสนจักรและบ้านเมือง
- ข้อห้าม.. การไม่ให้เกียรติและการไม่เคารพบิดามารดา, การรักบิดามารดามากกว่าพระเจ้า, การนบนอบต่ออำนาจชั่วร้าย

5. อย่าฆ่าคน
- คำสั่ง... รักษาชีวิตให้ปลอดภัย, เคารพเพื่อนบ้าน
- ข้อห้าม.. ฆาตกรรม, การฆ่าตัวตาย การทำแท้ง การุณยฆาตกรรม การใช้สิ่งเสพติดและสารอันตรายอื่นๆ

6. อย่าทำอุลามก
- คำสั่ง... ความบริสุทธิ์
- ข้อห้าม.. การล่วงประเวณี, การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน, การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง, สื่อลามก,
การละเมิดทางเพศเด็ก, โสเภณี, การคุมกำเนิด, การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน (การรับศีลแต่งงาน)

7. อย่าลักขโมย
- คำสั่ง... เคารพทรัพย์สินของผู้อื่น, แบ่งปันสิ่งของให้แก่คนยากจน, คืนของที่ขโมย, การทำงาน
- ข้อห้าม... การขโมย, ตระหนี่กับคนยากจน

8. อย่าใสความนินทา
- คำสั่ง.. พูดแต่ความจริง, การพิสูจน์ความเชื่อ, การช่วยเพื่อนบ้านแก้ไขในสิ่งผิด, ยอมรับการแก้ไขอย่างพี่อย่างน้อง
การเคารพชื่อเสียงของผู้อื่น, การแก้ไขเรื่องการโกหก
-ข้อห้าม.. การโกหก, การหลอกลวง, การนินทา, การใส่ความ, การดูหมิ่น, การเปิดเผยความลับ

9. อย่าปลงใจในความอุลามก
- คำสั่ง.. จงรักคู่ครองของตนเอง, มีใจบริสุทธิ์,
- ข้อห้าม.. การมีชู้, การหย่าร้าง, การแต่งงานกับคู่ครองหลายคน

10. อย่ามักได้ทรัพย์ของเขา
- คำสั่ง.. ความยากจนฝ่ายจิตใจ, การละทิ้งทุกสิ่งแล้วออกติดตามพระเยซู
- ข้อห้าม.. อิจฉา, ความโลภ,

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God