Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Monday, 21 September 2009

50 คำถามเกี่ยวกับศาสนาคริสต์คาทอลิก

50 คำถามเกี่ยวกับศาสนาคริสต์คาทอลิก

ทำไมจึงเรียกคาทอลิกว่า โรมันคาทอลิก
ทำไมวันอาทิตย์จึงเป็นวันสับบาโต (วันพระเจ้า) สำหรับชาวคาทอลิก
ทำไมบรรดาผู้นิพนธ์พระวรสารจึงไม่กล่าวถึงชีวิตวัยเด็กของพระเยซูเจ้า
ทำไมจึงต้องให้เงินทำบุญมิสซา
ทำไมจึงต้องไปร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์
ทำไมจึงใช้ภาพศักดิ์สิทธิ์ในศาสนพิธีคาทอลิก
ทำไมพระสงฆ์จึงสวมอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
ทำไมพระสังฆราชจึงมีอาสนวิหาร
ทำไมจึงถวายพิธีมิสซาขอบพระคุณบนพระแท่น
ทำไมพระสงฆ์จึงสวมเสื้อหล่อ
ทำไมชาวคาทอลิกจึงใช้น้ำเสก
ทำไมจึงมีการใส่ถุงทานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
ทำไมพระศาสนจักรจึงยินยอมให้ทำพิธีปลงศพแบบคริสตชนแก่ผู้ที่ฆ่าตัวตาย
ทำไมจึงมีพิธีระลึกถึงบรรดานักบุญในพระศาสนจักร
ทำไมชาวคาทอลิกจึงบอกว่า พระสันตะปาปาผิดพลาดไม่ได้
ทำไมในปัจจุบันพระศาสนจักรจึงอนุญาตให้ทำการเผาศพได้
ทำไมพระสันตะปาปาจึงมีรัฐปกครอง
ทำไมชาวคาทอลิกจึงทำการเคารพพระธาตุต่างๆ
ทำไมพระสันตะปาปาจึงมีผู้แทนพระองค์อยู่ในประเทศต่างๆ
ทำไมพระสันตะปาปาหลายพระองค์จึงไปพำนักอยู่ที่เมืองอาวีญอง(ประเทศฝรั่งเศส) ในศตวรรษที่ 14
ทำไมพระศาสนจักรบางแห่งจึงเรียกว่า “พระศาสนจักรตะวันออก”
ทำไมบรรดานักประพันธ์คริสตชนในสมัยแรกๆ จึงได้ชื่อว่า ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร
ทำไมบรรดาผู้นิพนธ์พระวรสารจึงกล่าวว่า พระเยซูเจ้าทรงมีพี่น้องชายหญิง
ทำไมชาวคาทอลิกจึงเชื่อว่า พระนางมารีย์ทรงปฏิสนธินิรมล
ทำไมชาวคาทอลิกจึงเชื่อว่า พระนางมารีย์ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ
ทำไมการรับขึ้นสวรรค์ของพระนางมารีย์จึงเป็นข้อความเชื่อของพระศาสนจักร
ทำไมพระสงฆ์คาทอลิกจึงถือโสด
ทำไมพระศาสนจักรจึงมีพระคาร์ดินัล
ทำไมจึงมีความทุกข์ทรมานในโลก
ทำไมสตรีจึงไม่ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในพระศาสนจักรคาทอลิก
ทำไมจึงมีตำแหน่งพระสังฆราชในพระศาสนจักร
ทำไมจึงเรียกพระสังฆราชในบางแห่งว่า เป็นสังฆบิดร
ทำไมชาวคาทอลิกจึงเชื่อเรื่อง ไฟชำระ
ทำไมพระศาสนจักรจึงประทานพระคุณการุณย์
ทำไมการกระทำการุณยฆาตกรรม (ฆ่าเพราะสงสาร) จึงเป็นสิ่งผิด
ทำไมจึงเรียกวัดบางแห่งว่า มหาวิหาร
ทำไมพระสงฆ์จึงสวดทำวัตร
ทำไมชาวคาทอลิกจึงสวดสายประคำ
ทำไมบางคนจึงมีรอยแผลอัศจรรย์
ทำไมพระศาสนจักรจึงมีประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
ทำไมจึงต้องเรียนคำสอน
ทำไมบางคนจึงได้เห็นการนิมิต
ทำไมจึงมีคณะนักพรตต่างๆ ในพระศาสนจักร
ทำไมพระศาสนจักรจึงจัดประชุมสภาสังคายนาต่างๆ
ทำไมเราจึงจำเป็นต้องยอมตามอำนาจสอนของพระศาสนจักร
ทำไมเราจึงมีข้อความเชื่อ
ทำไมพระศาสนจักรจึงมีการประกาศการสมรสเป็นโมฆะ
ทำไมเราจึงเชื่อในการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า
ทำไมคริสต์ศาสนาจึงมีลักษณะเฉพาะของตน
รวมสุดยอดคำถามยอดฮิต สำหรับชาวคริสต์คาทอลิกและผู้ที่สนใจ
ท่านสามารถติดตามคำตอบได้ที่นี่ หรือได้ที่หนังสือ “ 50 คำถามเกี่ยวกับศาสนาคริสต์คาทอลิก”
ณ ศูนย์หนังสืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
57 ซ.โอเรียนเต็ล บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 0-2630-6820-4

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God