Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Friday, 11 September 2009

การให้การศึกษาอบรมร่วมกันในโรงเรียนคาทอลิก

"การให้การศึกษาอบรมร่วมกันในโรงเรียนคาทอลิก"
จาก คำสอน 5 นาที...โดย พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกได้ออกเอกสารเรื่อง การให้การศึกษาอบรมร่วมกันในโรงเรียนคาทอลิก
เรื่อง การให้การศึกษาอบรมร่วมกันในโรงเรียนคาทอลิก: พันธกิจร่วมระหว่างนักบวชและฆราวาส
( 8 กันยายน ค.ศ. 2007) คุณพ่ออุดม นิธิภัทราภรณ์และอาจารย์วิรัชนี พรหมสุนทร แปลเป็นภาษาไทย
ในหนังสืออัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย) จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 (พฤษภาคม 2551)

สาระกล่าวถึงสภาพการให้การศึกษาปัจจุบัน ทำให้เกิดปรากฎการณ์ การขาดความสนใจในเรื่องความจริงพื้นฐาน
ของชีวิตมนุษย์ ปัจเจกนิยม ลัทธิลักษณะสัมพันธ์ทางศีลธรรม (Moral relativism) ประโยชน์นิยม

บุคลากรการศึกษาคาทอลิก จึงต้องใส่ใจใน 3 มุม คือ
1. การร่วมมือกันอย่างสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวในพันธกิจ เป็นสักขีพยานของพระคริสตเจ้าสนิทสัมพันธ์ในความรัก
2. วิธีการอบรมพัฒนา เพื่อการให้การศึกษาอบรมร่วมกัน โดยอบรมครูด้านวิชาชีพให้ครูเป็นแบบอย่าง
การฝึกฝนอบรมด้านศาสนศาสตร์ และจิตวิญญาณนักบวชมีส่วนร่วมในการอบรม และโรงเรียนอภิบาลกระแสเรียก
3. การเปิดตัวเองออกสู่ผู้อื่น ในงานเมตตาธรรม การศึกษาเพื่อสันติภาพ การอยู่ร่วมกันเพื่อความยุติธรรม
และเพื่อความเป็นพี่น้องกัน

คณะกรรมการคาทอลิก แผนกคริสตศาสนธรรมได้เน้นการอบรม บุคลากร ครูคำสอน และครูสอนคริสต์ศาสนา
โดยร่วมมือกับวิทยาลัยแสงธรรมเปิดหลักสูตรคริสต์ศาสนา ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ พ.ศ.2543 และหลักสูตรภาคฤดูร้อน
ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม(ศูนย์ซีซี)

ได้ผลิตหนังสือคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง ตั้งแต่ประถม 1 ถึง มัธยม 3 (9 เล่ม) สำหรับเด็กคาทอลิก

ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดพิมพ์หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา หรือรายวิชาคริสต์ศาสนา
เพื่อให้โรงเรียนคาทอลิกมี หนังสือเรียน คู่มือครู และสื่ออุปกรณ์ ใช้ในการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ครบทุกชั้นปี
(ประถม 1 ถึง มัธยม 6 และอาชีวะ)

จุดประสงค์ประการที่สอง เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกมีโอกาสเรียนรู้ และสัมผัสความรักและพระฤทธานุภาพของพระเจ้า
1. หนังสือสาระการเรียนรู้ และคู่มือครู ป.1-ป.6 (ราคา 645 บาท)

2. หนังสือสาระการเรียนรู้ และคู่มือครู ม.1-ม.3 (ราคา 325)

3. หนังสือสาระการเรียนรู้ และคู่มือครู ม.4-ม.6 (ราคา 405 บาท)
รวมทั้งหมด 1,375)

ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดทำวิดีทัศน์ "ปีพระสงฆ์และศีลบวช" 6 ตอน
คือ 1.สงฆ์ของพระคริสต์ (9 นาที) 2. ปีพระสงฆ์ (9 นาที) 3. นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ (12 นาที)
4. สามเณราลัย (18 นาที) 5.ศาสนบริกรของพระศาสนจักร (7 นาที) และ 6.ศีลบวช (25 นาที)
วีซีดี ราคา 100 บาท ดีวีดี ราคา 150 บาท
.....

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God