Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Thursday, 10 September 2009

หนังสือ ก้าวไปด้วยกัน Our Journey Together

หนังสือ ก้าวไปด้วยกัน Our Journey Together
โดย คุณพ่อ Oswald Hirmer

หนังสือ "ก้าวไปด้วยกัน" เป็นหนังสือแปลจากต้นฉบับอังกฤษชื่อ "Our Journey Together"
ของคุณพ่อ Oswald Hirmer เกิด 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1930 พระสงฆ์ชาวเยอรมัน ผู้เป็นธรรมทูตในอาฟริกาใต้
มากกว่า 20 ปี ปัจจุบันได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช ( 28 มิถุนายน ค.ศ. 1997) ท่านเป็นผู้คิดค้นหา
วิธีการนำพระวาจาเข้าสู่ชีวิตคริสตชน เพื่อจะได้ปฎิบัติตามคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า ทำให้พระวาจาของพระองค์
ทรงชีวิตและเจริญงอกงามอยู่ตลอดไป

" ก้าวไปด้วยกัน" เป็นหนังสือเล่มหนึ่งในชุดของสถาบัน LUMKO ซึ่งสามารถใช้กับการสอนคำสอนผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี
เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย 3 ภาค คือ
ภาคแรก เป็นวิธีการและการสอนคำสอนผู้ใหญ่ 47 บทเรียน รวมทั้งศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
และช่วงเวลาของการเข้าเป็นคริสตชน
ภาคที่สอง (ภาคผนวก) เป็นเรื่องของพระคัมภีร์และการใช้พระคัมภีร์
ภาคที่สาม กล่าวถึงจารีตและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน

" สถาสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขประมวลพิธีศีลล้างบาปผู้ใหญ่
และกำหนดให้รื้อฟื้นการเตรียมเป็นคริสตชนสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งแบ่งเป็นหลายขั้นตอน
เพื่อให้เวลาเตรียมเป็นคริสตชน ซึ่งต้องมีการอบรมอย่างเหมาะสมจะได้ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยพิธีซึ่งต้องประกอบ"
ในเวลาต่อมา สมณกระทรวงคารวกิจได้แต่งประมวลพิธีใหม่สำหรับการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน
(Rite of Christian Initiation of Adults-RCIA) เมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1972
ซึ่งคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมได้ดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย
เมื่อ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1975

- แนะนำขั้นตอนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน
- จดหมายถึงพี่น้องคริสตชน
- การเดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอูส
- เราตั้งกลุ่มผู้สมัครเรียนคริสตศาสนธรรม
- วิธีการใช้พระคัมภีร์
- วิธีการใช้หนังสือกับผู้นำกลุ่ม
- วิธีการแบ่ง "กลุ่มย่อย"

ช่วงพบกันครั้งแรก
1. พระเป็นเจ้าทรงนำทางท่านอย่างไร
2. การค้นพบพระจิตของพระเจ้าในมรดกและวัฒนธรรม
3. การค้นพบแผนการของพระเป็นเจ้าสำหรับท่านและโลก
4. การค้นพบพลังของไม้กางเขน
5. การค้นพบความปิติยินดีของการกลับคืนพระชนมชีพ
6. เราได้ยินเสียงของพระคริสตเจ้า
7. เราได้รับเชิญให้มาเป็นประชากรของพระเป็นเจ้า

ช่วงของการเป็นคริสตชนสำรอง
การเลือกพี่เลี้ยง
หน้าที่ของผู้เรียนคำสอนในพันธกิจของพระศาสนจักร

ความเชื่อของบรรพบุรุษ
8. แบบอย่างความเชื่อที่ยิ่งใหญ่
9. พระเป็นเจ้าทรงสดับฟังเสียงร้องของเรา
10. เลือดแห่งอิสรภาพ
11. น้ำแห่งอิสรภาพ
12. บัญญัติ 10 ประการแห่งอิสรภาพ

พิธีระหว่างการเป็นผู้สมัครเรียนคำสอน
หนทางของพระเยซูเจ้านำเราสู่โลกใหม่

13. แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา
14. การภาวนาแบบใหม่
15. แนวทางใหม่ในการทำให้ชีวิตมีความหมาย
16. แนวทางใหม่ในการมองเพื่อนพี่น้อง
17. แนวทางใหม่ในการปฏิบัติกับ "ผู้ถูกทอดทิ้ง"
18. ฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่
19. พระคริสตเจ้าทรงเป็น "เมล็ดพันธุ์" แห่งโลกใหม่ของพระเป็นเจ้า

พิธีระหว่างการเป็นผู้สมัครเรียนคำสอน
บทสัญลักษณ์ของอัครสาวก
20. ข้าพเจ้าเชื่อในพระเป็นเจ้าพระบิดาทรงสรรพานุภาพ
21. ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า
22. พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานเพื่อเรา
23. พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเรา
24. พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพื่อบรรพบุรุษของเราด้วย
หมายเหตุ : เรื่องไฟชำระ
25. พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
26. พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพและมาประทับอยู่กับเรา
27. พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
28. ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิต
29. คริสตชนต้องเป็นแสงสว่างส่องโลก
30. คริสตชนถูกส่งไปสมานฉันท์ท่ามกลางพี่น้องประชาชน

พิธีระหว่างเป็นผู้สมัครเรียนคำสอน
31. ข้าพเจ้าเชื่อในพระศาสนจักรคาทอลิก
32. แบบอย่างการดำเนินชีวิตในชุมนุมพระศาสนจักร
33. พระเป็นเจ้าเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปัน:
พระบิดา พระบุตร และพระจิต
34. การแบ่งแยกในกลุ่มคริสตชน
35. ข้าพเจ้าเชื่อถึงการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร

ศีลศักดิ์สิทธิ์
36. ศีลล้างบาป : ชีวิตเพื่อพระคริสตเจ้า
37. ศีลล้างบาป : การเข้าร่วมชุมชนคริสตชน
หมายเหตุ: บาปกำเนิด
ความเข้าใจเรื่องพิธีการเข้าเป็นคริสตชน
38. ศีลกำลัง: เราได้รับการเจิมด้วยพระจิตแห่งความกล้าหาญ
39. ศีลมหาสนิท: งานเลี้ยงฉลองที่ยิ่งใหญ่ของเอกภาพ
40. ศีลมหาสนิท: บูชายิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้า
41. ศีลอภัยบาป: หนทางกลับมาหาพระเป็นเจ้าและเพื่อนพี่น้อง

พิธีระหว่างเป็นผู้สมัครเรียนคำสอน
42. ศีลอภัยบาป: ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี
วิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี
43. ศีลเจิมผู้ป่วย: ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการรักษาและความหวัง
44. ศีลสมรส: สะท้อนความรักของพระเป็นเจ้า
45. ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ คือ สัญลักษณ์ของพระเยซูเจ้า
ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ประทับอยู่ท่ามกลางเรา

ช่วงเวลาแห่งการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ในเทศกาลมหาพรต
พระวรสารวันอาทิตย์ในช่วงเวลาการชำระจิตใจในเทศกาลมหาพรต
การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ช่วงเทศกาลมหาพรต
-วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
-พิธีตื่นเฝ้าปัสกาและพิธีศีลล้างบาป
-ศีลกำลัง
-ศีลมหาสนิท

ช่วงเวลาแห่งการเป็นคริสตชนใหม่
พระวรสารวันอาทิตย์ช่วงการเป็นคริสตชนใหม่
46. จงติดตามพระจิตเจ้า
47. จงใช้พรสวรรค์เพื่อรับใช้ชุมชน
ชีวิตคริสตชนในพระศาสนจักรยุคแรกเริ่ม
กิจกรรมปิดการอบรม
บทภาวนาที่ควรท่องจำ
คำถามและคำตอบ

ภาคผนวก
1. วิธีการเปิดพระคัมภีร์
2. วิธีการรวบรวมพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม
3. วิธีการรวบรวมพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่
4. วิธีที่จะเข้าใจถึงประวัติศาสตร์การสร้างในหนังสือปฐมกาล
5. นิกายต่างๆ
6. วิธีการแบ่งปันพระวาจา
วิธีการแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน
การตอบสนองของกลุ่ม
รู้-รับ-รัก
บันทึกชีวิตอาศัยพระวาจา
7. หน้าที่ของคริสตชนในโลก (เอกสารของพระศาสนจักร)

จารีตและพิธีกรรมต่างๆ
เมื่อไรประกอบพิธี

พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอน
จารีตช่วงเรียนคำสอน
1. บทภาวนาละทิ้งความชั่ว
2. การอวยพรผู้เรียนคำสอน
3. การเจิมน้ำมันผู้เรียนคำสอน
4. การมอบบทข้าพเจ้าเชื่อ
5. การมอบบทข้าแต่พระบิดา
6. พิธีสัมผัสหูและปาก (เอฟฟาธา)
7. การสวดบทข้าพเจ้าเชื่อ

พิธีเลือกสรรหรือการลงทะเบียนสมัครเป็นคริสตชน
การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ในเทศกาลมหาพรต
พิธีพิจารณาความตั้งใจครั้งแรก (อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต)
พิธีพิจารณาความตั้งใจครั้งที่สอง (อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต)
พิธีพิจารณาความตั้งใจครั้งที่สาม (อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต)
การเตรียมพิธีในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

การประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเรี่มต้น (วันตื่นเฝ้าปัสกา)
พิธีศีลล้างบาป
พิธีศีลกำลัง
พิธีศีลมหาสนิท

ภาคผนวก
1. จารีตการต้อนรับเข้าในพระศาสนจักรคาทอลิก
2. จารีตแบบย่อของการเริ่มชีวิตคริสตชน
3. ข้อกำหนดของพระศาสนจักรเรื่องการจำศีลในเทศกาลมหาพรต
4. โครงร่างสำหรับการเริ่มชีวิตคริสตชนสำหรับผู้ใหญ่

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God