Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Monday, 21 September 2009

“มั่นคงในพระจิต” หนังสือคำสอนเตรียมรับศีลกำลัง

หัวข้อ “มั่นคงในพระจิต” หนังสือคำสอนเตรียมรับศีลกำลัง
แผนกคริสตธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, 2551.

1.มั่นคงในองค์พระจิต
- พระจิตสถิตกับเรา
- พระจิตในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม
“จิต” “ruach” “ลม” “ลมหายใจ” : ปฐก 1:1-2, ปฐก 2:7, เทียบ กดว 11:17, 25
- พระจิตในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่
ลก 1:35 , ลก 4:1-2, ลก 4:16-21, กจ 2:1-4
- ในโลกปัจจุบัน
- สัญลักษณ์ของพระจิต
น้ำ , การเจิม, ไฟ, นกพิราบ
- การอุทิศตนที่มั่นคง
“ปฏิบัติและกระทำในสิ่งที่เราเชื่อ”
- สรุป

2. มั่นคงในการเป็นศิษย์
- ผู้ร่วมงานในฐานะประชากรของพระเจ้า
- พระเป็นเจ้าทรงเรียกประชากร
- การเริ่มชีวิตคริสตชนในปัจจุบัน
พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults-RCIA)
- การเตรียมตัวรับศีลกำลัง
- มองศีลกำลังให้ละเอียดขึ้น
การปกมือ (กดว 27:18-23, ลก 4:40, กจ 19:4-6), การเจิมด้วยน้ำมัน “คริสมา”, ตราประทับของศีลศักดิ์สิทธิ์
- ศูนย์รวมอยู่ที่องค์พระเยซูเจ้า
- พ่อแม่อุปถัมภ์ (Sponsor), น้ำและพระจิต...., ยน 3:1-5
- สรุป…คุณลักษณะ 4 ประการของพระศาสนจักรในสมัยแรกเริ่ม (ข่าวสาร, ชุมชน, คารวกิจ, บริการรับใช้)
กจ 2:44-45, กจ 4:34-35, กจ 8:5-8, กจ 13: 14-18, กจ 2:42

3. มั่นคงในความเชื่อ
- พระวาจาที่ชื่นชอบ (ฉธบ 6:1, 3-7)
- เราเชื่อ
- ผู้ใกล้ชิดเรา
- พระจิตทรงทำให้ศักดิ์สิทธิ์
- พระศาสนจักรคาทอลิก
- มารดาของพระศาสนจักร
- สรุป

4. มั่นคงในความรัก
- ความสุขแท้จริง
- การเรียกให้เป็นอิสระ
- การกระทำดังกว่าคำพูด
- ความรักแบบคริสตชน
- การให้ความช่วยเหลือแบบคริสตชน
สรุป

5. มั่นคงในความศักดิ์สิทธิ์
- พระจิตทรงนำ
- คุณธรรมทางเทววิทยา
- คุณธรรมหลัก
- ไม่ปกปิดพระพรของพระจิต
- สรุป

6. มั่นคงในพระศาสนจักร
- สวมใส่ความรัก
- มากมายแต่เป็นหนึ่งเดียว
- วจนพิธีกรรม
- ภาคบูชาขอบพระคุณ
- ทุกอย่างที่เรามี
- เมื่อสิ่งต่าง ๆ ผิดพลาด
- สรุป

7. มั่นคงในพระหรรษทาน
- ศีลล้างบาปในพระจิตเจ้า
- ในขณะที่ท่านเติบโตขึ้น
- การเริ่มพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
- ทำให้เราเข้มแข็ง
- มั่นคงในพระจิต
- สรุป

8. มั่นคงในการเป็นประจักษ์พยาน
- พระจิตหนึ่งเดียว มีหน้าที่บริการหลายอย่างต่างกัน
- พร้อมที่จะเป็นประจักษ์พยาน
- ผลของพระจิต
- สรุป

สิ่งที่คริสตชนควรรู้
- การดำเนินชีวิตตามความเชื่อของเรา
- เฉลิมฉลองความเชื่อของเรา
- กิจศรัทธาแสดงความเชื่อของเรา
- บทภาวนาที่ควรจำ

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God