Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Tuesday, 8 September 2009

วิธีการสอนคำสอน (Method of Catechesis)

วิธีการสอนคำสอน
Catechesis Methods

"พระศาสนจักรมิได้มีวิธีการเฉพาะ หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น ในการถ่ายทอดความเชื่อ
แต่ทว่าพระศาสนจักรยังเห็นว่า เราสามารถนำวิธีการต่าง ๆ ของยุคปัจจุบันที่ไม่ขัดแย้งกับพระวรสาร
มาใช้ในงานการอบรมของเราได้ โดยคำนึงถึงวัยวุฒิ และพัฒนาการด้านสติปัญญา
รวมทั้งสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลต่าง ๆ อีกด้วย (เทียบ GDC 148)

สิ่งที่ผู้สอนต้องคำนึงอยู่เสมอก็คือ
" ความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า และความซื่อสัตย์ต่อมนุษย์" (GDC 149)

องค์ประกอบต่างๆ ของวิธีการ (GDC 148-162)
1. ความหลากหลายของวิธีการ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับวิธีการ
3. วิธีการสอนแบบอุปมานและแบบอนุมาน
4. ประสบการณ์มนุษย์ในการสอน
5. การท่องจำ
6. บทบาทของครูคำสอน
7. กิจกรรมและพลังสร้างสรรค์ของผู้เรียน
8. ชุมชน ตัวบุคคลกับการสอนคำสอน
9. ความสำคัญของกลุ่ม
10. การใช้สื่อ

เหล่านี้เป็นความสำคัญที่ผู้สอนคำสอน ผู้ถ่ายทอดความเชื่อ ควรพิจารณาและเตรียมการสอนอย่างเอาใจใส่
เตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนนำไปถ่ายทอดสู่เด็ก ๆ และผู้เรียน มิใช่สอน แบบงู...งู...ปลา...ปลา

สอนอะไร.... เนื้อหา
เพื่ออะไร....จุดประสงค์
ได้อะไร....ประเมินผล

แหล่งความรู้ (ในการสอนคำสอน)
...พระคัมภีร์
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประสบการณ์จริงของผู้สอนและผู้เรียน

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God