Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Wednesday, 9 September 2009

15. เสด็จลงใต้บาดาล วันที่สามกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย

เสด็จลงใต้บาดาล วันที่สามกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย

พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จลงใต้บาดาล

72. เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ ร่างกายของพระองค์ถูกนำไปไว้ที่พระคูหา แต่พระวิญญาณของพระองค์
ได้เสด็จไปยังใต้บาดาล (เทียบ 1เปโตร 3:18-19)

73. วิญญาณของผู้ชอบธรรมจะได้เข้าสู่สวรรค์ แต่วิญญาณของคนชั่วจะต้องตกนรก

74. ใต้บาดาล คือ ที่พำนักของผู้ตายหรือแดนมรณาที่ผู้ตายไม่ว่าดีหรือชั่วกำลังรอพระผู้ไถ่อยู่ที่นั้น
วิญญาณของพวกเขาไม่มีโอกาสได้เห็นพระเจ้า (เทียบ ฟิลิปปี 2:10; กิจการ 2:24; วิวรณ์ 1:18;
เอเฟซัส 4:9 ; สดุดี 6:6; 88:11-13), (ยอห์น 10:9)

วันที่สาม พระเยซูเจ้าทรงคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God