Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Monday, 14 September 2009

รวมคำถามเกี่ยวกับคำสอนศีลมหาสนิทอย่างสง่า

รวมคำถามเกี่ยวกับคำสอนศีลมหาสนิทอย่างสง่า
พร้อมพื้นฐานของคำตอบอ้างอิงจากพระคัมภีร์ (พระวาจาของพระเจ้า)

1. ทำไมคนเราจึงมีศาสนา?
2. ศาสนาคืออะไร?
3. ศาสนาจำเป็นสำหรับทุกคนหรือ?
4. ศาสนามีประโยชน์อะไร?

5. พระคัมภีร์คืออะไร?
6. ใครเป็นคนสอนเรื่องต่าง ๆ ในพระคัมภีร์?
7. พระคัมภีร์มีจุดประสงค์อะไร?
8. เราเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างไร?
เทียบ 2 ทธ 3: 16-17

9. เราเชื่อถึงพระเป็นเจ้าเพราะเหตุใด?
10. เรารู้จักพระเป็นเจ้าได้อย่างไร?
อ่าน สดด. 19:1, สดด. 14:1

11. พระเป็นเจ้าหมายถึงใคร?
12. พระเป็นเจ้าเป็นอะไร?
13. พระเป็นเจ้าอยู่ที่ไหน?
14. พระเป็นเจ้ามีคุณงามความดีอะไรบ้าง?
15. พระเป็นเจ้ารู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างหรือ?
อ่าน สดด. 90:2

16. ความเชื่อคืออะไร?
17. ความเชื่อคริสตังคืออะไร?
18. พระเป็นเจ้าช่วยให้เรามีความเชื่อหรือ?
19. ทำไมจึงต้องเชื่อความจริงที่พระศาสนจักรสั่งสอน?
20. ข้อความเชื่อสรุปสั้นๆ ได้อย่างไรบ้าง?
21. ข้อความเชื่อหลักที่สำคัญที่สุดมีอะไรบ้าง?
อ่าน ฮบ.11 และ ยน. 17:3

22. พระเป็นเจ้าได้สอนให้เรารู้อะไรเกี่ยวกับธรรมชาติเร้นลับของพระองค์?
23. สามบุคคลในพระเป็นเจ้าต่างกันอย่างไร?
24. สามบุคคลในพระเป็นเจ้าเท่าเสมอกันหรือ?
25. สามบุคคลในพระเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าเดียวกันอย่างไร?
อ่าน มธ. 28:19

26. แต่แรกเรีมพระเป็นเจ้าได้สร้างอะไร?
27. เทวดาบางพวกได้ทำผิดอะไร?
28. เทวดาที่ดีได้รับรางวัลอะไร? และทำหน้าที่อะไร?
29. ปีศาจคอยทำอะไรแก่เรามนุษย์?
อ่าน มธ. 4:6

30. บิดามารดาเดิมของมนุษย์เป็นใคร? เกิดมาอย่างไร?
31. พระเป็นเจ้าต้องการอะไรจากบิดามารดาเดิม?
32. อาดัมเอวาได้เชื่อฟังพระเป็นเจ้าหรือไม่?
33. อาดัมและเอวาได้รับโทษอย่างไร?
34. พระเป็นเจ้าได้ทอดทิ้งมนุษย์หลังจากความผิดหรือไม่?
อ่าน ปฐก. 3:14-20

35. ลูกหลานของอาดัมและเอวาได้ประพฤติอย่างไร?
36. พระเป็นเจ้าได้ลงอาญาโทษอย่างไร?
37. ลูกหลานของโนอาห์ได้ประพฤติอย่างไรอีก?
38. ชาติใดที่นับถือพระเป็นเจ้าเที่ยงแท้สืบต่อมา?

ประวัติย่อของมนุษย์ก่อนคริสตกาล
เรื่องราวที่ต่อจากอาดัมและเอวานั้น คือ เรื่องราวของกาอินและอาแบล, น้ำวินาศ, การแตกแยกเป็นหลายชาติ(หอบาเบล),
อับราฮัม, โสโดม(ทะเลตาย), เอซาวและยากอบ, โยเซฟ, พี่น้องของโยเซฟ, โมเสส, การอพยพจากอียิปต์, ลูกแกะปัสกา,
การข้ามทะเลแดง, พระบัญญัติสิบประการ, อาหารมานนา, งูทองแดง, แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์, แซมสัน, ซาอูล, ดาวิด,
ซาโลมอน, เหตุการณ์ในสมัยนั้น ชาติยูดาห์ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของเปอร์เซีย อัสซีเรีย กรีกและโรมัน, การรอคอยพระมหาไถ่
พระเมสสิยาห์, ประกาศก (อิสยาห์, เอลียาห์, เยเรมีย์, เอเสเคียล และดาเนียล ฯลฯ)

บุคคลสำคัญในพระธรรมเก่า(พันธสัญญาเดิม)
ในประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอล มีบุคคลสำคัญมากมายที่เป็นตัวอย่างแห่งความดีงาม
โทบิต, โยบ, ดาเนียล, ยูดิธ, พระนางเอสเธอร์

39. พระเป็นเจ้าได้สัญญาอะไรแก่มนุษย์ที่ผิดไปแล้ว?
40. พระเป็นเจ้าได้จัดเตรียมอะไรสำหรับพระเมสซีอาห์
41. พระเป็นเจ้าใช้ใครมาสอนเรื่องพระเมสซีอาห์
42. พระเมสสิยาห์เป็นใคร?
43. พระเยซูเจ้ามีกี่บุคคล? และมีกี่ธรรมชาติ?
อ่าน อสย. 9:6 , อสย. 25:6

พระวาจาเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์
มธ. 1:18-25, ลก. 1:39-45, ยน. 19:27, มธ. 3:17

44. พระเยซูเจ้าบังเกิดที่ไหน?
45. ทำไมพระเยซูเจ้าจึงบังเกิดเป็นคนยากจนเช่นนั้น?
46. ใครทราบว่า พระเยซูเจ้าบังเกิด?
47. พระเยซูเจ้าได้รับพิธีอะไรเมื่อเกิดได้แปดวันและสี่สิบวัน?
48. ใครเดินทางมานมัสการพระเยซูเจ้า?
49. พระยาเฮโรดคิดอะไรต่อพระเยซูเจ้า?
50. เมื่ออายุสิบสองขวบพระเยซูเจ้าได้ทำอะไร?
51. พระเยซูเจ้าอยู่กับพ่อแม่นานเท่าใดและทรงทำอะไร?

52. เมื่อพระชนม์สามสิบพรรษา พระเยซูเจ้าได้ทำอะไร?
53. ต่อจากนั้นพระองค์ได้ทำอะไร?
54. พระเยซูเจ้าได้สอนเรื่องอะไร?
55. พระเยซูเจ้าประกาศว่า พระองค์เป็นผู้ใด?
56. พระเยซูเจ้าได้พิสูจน์อย่างไรว่า พระองค์เป็นพระเจ้า?
57. พระเยซูเจ้าได้ทำนายถึงเรื่องอะไร?
58. พระเยซูเจ้าได้ทำอัศจรรย์อะไรบ้าง?
59. มีใครคิดร้ายต่อพระเยซูเจ้า?

60. พระเยซูเจ้าได้ทำอะไรในคืนสุดท้าย?
61. พระเยซูเจ้าถูกจับกุมอย่างไร?
62. พระเยซูเจ้าถูกตัดสินอย่างไร?
63. ทำไมปิลาตจึงอนุมัติให้ประหารชีวิตพระเยซูเจ้า?
64. พระเยซูเจ้าถูกทรมานอย่างไรบ้าง?
65. ทำไมพระเยซูเจ้าจึงยอมรับความทรมานและสิ้นพระชนม์?
66. เขาได้ทำอะไรกับศพของพระองค์?
อ่าน ยน. 19:27

67. พระเยซูเจ้าได้กลับคืนชีพในวันใด?
68. เมื่อกลับคืนชีวิตแล้ว พระเยซูเจ้าได้ทำอะไร?
69. เมื่อพระเยซูเจ้าไปสวรรค์แล้ว สาวกได้ทำอะไร?
70. พระจิตเจ้าประทานพระคุณอะไรแก่สาวก?
71. เมื่อได้รับพระจิตเจ้าแล้ว สาวกได้ทำอะไร?

แทรก ประวัติย่อของพระศาสนจักร
นักบุญเปโตรได้แต่งตั้งมัทธีอัสแทนยูดาส(ผู้ทรยศ) (กจ. 1:20-26),
นักบุญเปโตรและยอห์นได้ทำอัศจรรย์รักษาคนง่อย, สเตเฟน, เปาโล เดิมชื่อเซาโล, กรุงเยรูซาเล็ม ถูกทำลาย ค.ศ. 72,
การเบียดเบียนศาสนาคริสตัง, เปโตร พระสันตะปาปาองค์แรก, จักรพรรดิคอนสตันติน, การแตกแยก,
โปรเตสตันท์ ค.ศ.1520 มาร์ติน ลูเธอร์, แองกลีกัน หรือ เชิร์ชออฟอิงแลนด์ = กษัตริย์เฮนรี่ที่แปดของอังกฤษ,
พระศาสนจักรคาทอลิก

72. มนุษย์จะร่วมกันได้รับผลประโยชน์จากการไถ่บาปอย่างไร?
73. พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก คือ อะไร?
74. พระเยซูเจ้าได้ตั้งพระศาสนจักรอย่างไร?
75. พระเยซูเจ้าได้รับรองอะไรแก่พระศาสนจักร?
(ยน. 21:15-17)

76. พระศาสนจักรมีการปกครองอย่างไร?
77. พระสันตะปาปาสืบตำแหน่งจากใคร?
78. พระสังฆราชสืบตำแหน่งจากใคร?
79. พระสันตะปาปาและพระสังฆราชสอนโดยไม่ผิดพลั้งในเรื่องใด?
80. สัตบุรุษคริสตังมีหน้าที่อะไรในพระศาสนจักร?

81. กิจการคาทอลิกคืออะไร?
82. ใครเป็นผู้ทำงานในกิจการคาทอลิก?
83. กิจการคาทอลิกมีจุดประสงค์อะไร?
84. กิจการคาทอลิกทำงานด้านใดบ้าง?
อ่าน มธ. 5:13-16

85. พระศาสนจักรซึ่งพระเยซูเจ้าได้ตั้งนั้นมีลักษณะอย่างไร?
86. พระศาสนจักรคาทอลิกมีลักษณะตรงกับพระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าได้ตั้งไว้หรือไม่?
87. พระศาสนจักรคาทอลิกมีท่าทีอย่างไรต่อศาสนาคริสต์นิกายอื่น?
อ่าน ยน. 10:14-16

ติดตามต่อในบทความถัดไป...

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God