Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Tuesday, 15 September 2009

รวมคำถามเกี่ยวกับคริสตศาสนาของการรับศีลมหาสนิทอย่างสง่า 2

คำถามเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ สำหรับผู้เตรียมรับศีลมหาสนิทอย่างสง่า 2

88. พระศาสนจักรคาทอลิกเป็นประดุจพระกายลึกลับของพระเยซูเจ้าอย่างไร?
89. คริสตังได้รับผลประโยชน์อะไรในพระกายลึกลับนี้?
90. สหพันธ์นักบุญหมายถึงใคร?
อ่าน ยน. 15:5, คส. 1:18 , รม. 12:5

91. เหตุสุดท้ายของมนุษย์คืออะไร?
92. ความตายคืออะไร? ตายแล้วเป็นอย่างไร? What is the death?
93. การพิพากษาคืออะไร?
94. พระเป็นเจ้าพิพากษาครั้งแรกเมื่อไร?
95. จะมีอะไรเกิดขึ้นในวันสิ้นพิภพ?

96. สวรรค์คืออะไร? และชาวสวรรค์รับความสุขอย่างไร?
97. ใครจะไปสวรรค์?
98. นรกคืออะไร? และชาวนรกทนทรมานอย่างไร?
99. ใครต้องตกนรก?
100. ไฟชำระคืออะไร?
101. ใครต้องไปไฟชำระ?
102. เราจะช่วยเหลือวิญญาณในไฟชำระได้อย่างไร?

103. ใครเป็นผู้ตั้งและควบคุมกฎศีลธรรม?
104. ทำไมพระเป็นเจ้าจึงตราพระบัญญัติขึ้น?
105. พระบัญญัติสิบประการนี้สั่งอะไรบ้าง? ย่อสั้น ๆ ได้อย่างไร?
106. เราต้องเชื่อฟังมโนธรรมหรือไม่?
อ่าน มธ. 22:34-40, รม. 2:14-15

107. จิตใจมนุษย์มีฤทธิ์กุศลได้อย่างไร?
108. เราได้รับฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติอย่างไร?
109. ฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติที่เกี่ยวกับพระเป็นเจ้ามีอะไรบ้าง?
110. ฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติที่เกี่ยวกับความประพฤติมีอะไร?
111. เราต้องบำเพ็ญฤทธิ์กุศลหรือไม่?
อ่าน มธ. 11:29

112. ความไว้ใจเป็นอะไร?
113. เพราะเหตุใดเราจึงมีความไว้ใจ?
114. ความไว้ใจช่วยให้รอดในกรณีใด?
อ่าน มธ. 26:72

115. ความรักต่อพระเป็นเจ้าคืออะไร?
116. เพราะเหตุใดเราจึงต้องรักพระเป็นเจ้าเหนือทุกสิ่ง?
117. การปฏิบัติสิ่งใดจึงเป็นการแสดงความรักที่แท้จริงต่อพระเป็นเจ้า?
อ่าน มธ. 22:35, 40

118. ทำไมเราจึงรักเพื่อนมนุษย์?
119. เราจะปฏิบัติอย่างไรในความรักต่อเพื่อนมนุษย์?
120. เราต้องรักผู้ที่เป็นศัตรูด้วยหรือ?
121. เราต้องปฏิบัติอย่างไรในความรักต่อศัตรู?
อ่าน ยน. 13:34-35, มธ. 25:31-40

122. บาปคืออะไร?
123. บาปมีกี่ชนิด?
124. บาปหนักคืออะไร?
125. บาปเบาคืออะไร?
126. บาปหนักเกิดผลร้ายอย่างไร?
127. บาปเบาเกิดผลร้ายอย่างไร?
อ่าน มธ. 5:29-30

128. พยศชั่วคืออะไร?
129. บาปต้นคืออะไร?
130. พยศชั่วเกิดผลร้ายอย่างไร?
อ่าน ยก. 1:14-15

131. พระบัญญัติพระเป็นเจ้าประการที่หนึ่งสั่งอะไร?
132. เรานมัสการพระเป็นเจ้าภายในจิตใจอย่างไร?
133. เรานมัสการพระเป็นเจ้าเป็นการภายนอกอย่างไร?
134. คริสตังต้องเข้าร่วมการนมัสการเป็นส่วนรวมหรือไม่?
135. บาปที่ผิดต่อการนมัสการพระเป็นเจ้ามีอะไร?
อ่าน มธ. 4:8-10

136.-143. ความสัมพันธ์กับคนต่างศาสนา

144. พระบัญญัติพระเป็นเจ้าประการที่สองสั่งอะไร?
145. การใช้พระนามพระเป็นเจ้าในทางที่ผิดมีอะไรบ้าง?
146. เราสาบานได้หรือไม่?
147. การบนบานคืออะไร?
148. การกล่าวร้ายถึงพระเป็นเจ้าคืออะไร?
อ่าน มก. 5:33-37

149. พระบัญญัติพระเป็นเจ้าประการที่สามสั่งอะไร?
150. การขาดมิสซาวันพระเจ้าเป็นบาปหรือไม่?
151. ในวันพระเจ้าห้ามงานอะไร?

152. พระบัญญัติพระเป็นเจ้าประการที่สี่สั่งอะไร?
153. บุตรมีหน้าที่อะไรต่อบิดามารดา?
154. บิดามารดามีหน้าที่อะไรต่อบุตร?
155. ผู้น้อยมีหน้าที่อะไรต่อผู้ใหญ่?
156. ผู้มีอำนาจหรือผู้ใหญ่ในสังคมมีหน้าที่อะไรต่อผู้อยู่ใต้อำนาจ?

157. พระบัญญ้ติประการที่ห้าห้ามอะไร?
158. การทำร้ายชีวิตและร่างกายของผู้อื่นคืออะไร?
159. การทำร้ายวิญญาณของผู้อื่นคืออะไร?
160. การฆ่าคนเป็นบาปหนักเพียงใด?
161. การฆ่าคนอาจทำได้ในกรณีใด?
162. การฆ่าคนตนเองเป็นบาปหนักเพียงใด?
163. การฆ่าทารกในครรภ์เป็นบาปหนักเพียงใด?
164. การฆ่าสัตว์เป็นบาปหรือไม่? เพราะเหตุใด?
165. พระบัญญัติประการที่ห้ายังห้ามอะไรอีก?
166. พระบัญญัติประการที่ห้าสั่งอะไร?

167. พระบัญญัติประการหกสั่งอะไร?
168. กิจการที่ผิดความบริสุทธิ์คืออะไร?
169. มิวิธีใดที่ช่วยรักษาความบริสุทธิ์?
อ่าน มธ. 5:27-29

170. พระบัญญัติพระเป็นเจ้าประการที่เจ็ดสั่งอะไร?
171. บาปที่ผิดต่อความยุติธรรมในทรัพย์สินมีอะไรบ้าง?
172. ผู้ที่ทำผิดต่อความยุติธรรมในทรัพย์สิน ถ้าแก้บาปเท่านั้นจะพ้นบาปหรือไม่?

173. พระบัญญัติพระเป็นเจ้าประการที่แปดสั่งห้ามอะไร?
174. บาปผิดต่อความจริงและผิดต่อชื่อเสียงผู้อื่นมีอะไรบ้าง?
175. ผู้ที่ผิดต่อความจริงและผิดต่อชื่อเสียงของผู้อื่นจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้พ้นบาป?
176. ผู้มีส่วนร่วมในการทำลายชื่อเสียงของผู้อื่น จะต้องทำอย่างไร?

177-179 เกี่ยวกับพระบัญญัติประการที่เก้า

180. พระบัญญัติพระเป็นเจ้าประการที่เก้าสั่งและห้ามอะไร?
181. การคิดหรือปรารถนาผิดต่อความบริสุทธิ์เป็นบาปเพียงใด?
182. วิธีขจัดความคิดหรือความปรารถนาไม่ดีมีอะไรบ้าง?

183. พระบัญญัติประการที่สิบสั่งและห้ามอะไร?
184. บาปผิดต่อพระบัญญัตินี้มีอะไรและเป็นบาปเพียงใด?
185. วิธีขจัดความมักได้ในทรัพย์สมบัติมีอะไร?

186-189 เกี่ยวกับพระบัญญัติพระศาสนจักร

186. ทำไมพระศาสนจักรจึงมีอำนาจตั้งพระบัญญัติ?
187. พระศาสนจักรสั่งให้อดเนื้อและถือศีลอดอาหารเพื่ออะไร?
188. ทำไมพระศาสนจักรจึงสั่งให้คริสตังแก้บาปรับศีลมหาสนิทในกำหนดปัสกา?
189. ทำไมคริสตังจึงต้องสละทรัพย์ช่วยบำรุงพระศาสนจักร?
อ่าน ลก. 10:16

190. พระหรรษทานคืออะไร?
191. พระหรรษทานจำเป็นสำหรับมนุษย์หรือไม่?
192. พระหรรษทานมีกี่ชนิด อะไรบ้าง?
193. เราได้รับพระหรรษทานอย่างไร?

194. พระหรรษทานปัจจุบันคืออะไร?
195. ทุกคนได้รับพระหรรษทานปัจจุบันอย่างเพียงพอหรือ?
196. พระหรรษทานปัจจุบันบังคับจิตใจมนุษย์หรือ?
197. การขัดสู้พระหรรษทานบังเกิดผลร้ายอย่างไร?

198. พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรคืออะไร?
199. เราได้รับพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรได้อย่างไร?
200. เราสูญเสียพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรได้อย่างไร?
201. เราจะได้พระหรรษทานที่เสียไปกลับคืนมาได้อย่างไร?
อ่าน รม 8:14-17

202. ศีลศักดิ์สิทธิ์คืออะไร?
203. ศีลศักดิ์สิทธิ์มีกี่ศีล?
204. ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการใดที่ได้รับเพียงครั้งเดียว?
205. ตราอันไม่ลบเลือนในวิญญาณคืออะไร?
206. ศีลศักดิ์สิทธิ์ประทานพระหรรษทานทุกครั้งหรือไม่?

207. ศีลล้างบาปคืออะไร?
208. ศีลล้างบาปทำให้ผู้รับเกิดเป็นบุตรพระเป็นเจ้าอย่างไร?
209. ผู้รับศีลล้างบาปเข้าอยู่ในพระศาสนจักรอย่างไร?
210. จำเป็นต้องรับศีลล้างบาปหรือไม่?
211. ผู้ที่ไม่สามารถรับศีลล้างบาปมีหนทางเอาตัวรอดไปสวรรค์ได้อย่างไร?
212. การโปรดศีลล้างบาปเป็นหน้าที่ของใคร?
213. จงบอกวิธีโปรดศีลล้างบาป?
214. ผู้ที่มีอายุรู้ความแล้วก่อนจะรับศีลล้างบาปต้องทำอะไร?
215. ผู้รับศีลล้างบาปตัองสัญญาอะไร?
216. พระศาสนจักรกำหนดให้มีพ่อแม่ทูนหัวเพื่ออะไร?
217. คริสตังมีหน้าที่อะไรต่อพ่อแม่ทูนหัวของตน?

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God