Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Wednesday, 9 September 2009

12.ปฏิสนธิเดชะพระจิตบังเกิดจากพระนางมารีอาพรหมจารี

ปฏิสนธิเดชะพระจิต บังเกิดจากพระนางมารีอาพรหมจารี

40. พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อ
1) ช่วยเราให้ได้รับความรอด โดยการกลับคืนดีกับพระเจ้า
2) ให้เราได้รู้ถึงความรักของพระเจ้า
3) เป็นแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์ให้กับเรา
4) ให้เราได้เข้ามามีส่วนในพระธรรมชาติของพระเจ้า

41. พระเยซูเจ้าทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี
(ลูกา 1:35)...นักบุญโยเซฟไม่ได้เป็นบิดาแท้ๆ ตามเนื้อหนัง แต่เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้า

42. พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระบุคคลเดียว แต่ทรงมีสองพระธรรมชาติ
หมายความว่า พระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้

43. เราเชื่อว่า พระนางมารีย์พรหมจารีทรงเป็นพระมารดาของพระเจ้า ทรงปฏิสนธินิรมล เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง
และได้รับเกียรติยกขึ้นสู่สวรรค์ทั้งกายและใจ

44. พระนางมารีย์จึงเป็นมารดาของมนุษย์ทุกคน

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God