Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Tuesday, 8 September 2009

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ( 11 ตุลาคม 1992 )

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ( 11 ตุลาคม 1992)

ข้อมูลพื้นฐาน
1. คำสอนโรมัน ค.ศ. 1566 สนองเจตนารมณ์ของสังคายนากรุงเตรน (ค.ศ. 1545-1563)
ส่วนคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ค.ศ. 1992 สนองตอบสังคายนาวาติกัน (ค.ศ. 1962-1965) ห่างกัน 426 ปี

2. เริ่มทำตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 โดยมี ฯพณฯ พระคาร์ดินัล โยเซฟ รัตซิงเกอร์ (พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16)
เป็นประธาน ร่วมกับพระสังฆราช 12 องค์ ในการตระเตรียม โครงการ

3. มีกรรมการอีกชุดหนึ่งประกอบด้วยพระสังฆราชประจำสังฆมณฑล 7 องค์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทววิทยา
คำสอน ช่วยกันยกร่างโครงสร้าง

4. ทำมา 9 สำนวน แล้วมาเรียบเรียงเขียนเป็นต้นฉบับส่งไปให้พระสังฆราชทั่วโลก นักเทววิทยา นักพระคัมภีร์
ผู้สอนคำสอน ให้อ่านและให้ข้อสังเกต แล้วจึงนำมาปรับปรุงเป็นคำสอนเล่มนี้

5. จุดประสงค์ เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรและเป็นบรรทัดฐานอันถูกต้องสำหรับการสอนคำสอน
ในเรื่องความเชื่อ

6. มีทั้งหมด 4 ภาค : ภาคแรก ประกาศยืนยันความเชื่อ มี ข้อ 1-1065

7. ภาคสอง การเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า ข้อ 1066-1690

8. ภาคสาม ชีวิตในพระคริสตเจ้า ข้อ 1691-2557

9. ภาคสี่ การภาวนา ข้อ 2558-2865

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God