Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Tuesday, 8 September 2009

การสอนคำสอน คือ?

การสอนคำสอน
เป็นรูปแบบเฉพาะของศาสนบริกรด้านพระวาจา ที่ช่วยให้การกลับใจขั้นเริ่มแรกบรรลุวุฒิภาวะ
เป็นความเชื่อที่มีชีวิต แสดงออกอย่างเปิดเผยและบังเกิดผล

จุดมุ่งหมายที่แน่ชัด (definition aim) ของการสอนคำสอน คือ การช่วยปวงประชาไม่เพียงแต่ให้ได้สัมผัส
แต่ยังได้เป็นหนึ่งเดียวกันและได้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ ( LG 64 : Lumen Gentium ข้อ 64;
พระธรรมนูญเรื่อง พระศาสนจักร)

เป้าหมายของการสอนคำสอน
บรรลุผลได้ด้วยภารกิจอันหลากหลาย และสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อที่จะทำให้สำเร็จบรรลุไปได้
การสอนคำสอนต้องได้รับการดลใจเกี่ยวกับวิธีการที่องค์พระเยซูฝึกอบรมบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์
พระองค์ทรงทำให้พวกเขาได้รู้จักมิติต่างๆ ของพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า

พระองค์ทรงสอนเขาให้รู้จักภาวนา พระองค์ทรงหล่อหลอมให้พวกเขามีทัศนคติที่ยึดถือพระวรสาร
พระองค์ทรงเตรียมพวกเขาให้พร้อมที่จะออกไปแพร่ธรรม

การสอนคำสอน คือ การฝึกอบรมคริสตชนอันสมบูรณ์แบบ
ความเชื่อเรียกร้องให้มีการเฉลิมฉลอง ให้แสดงออกด้วยการดำเนินชีวิตและถ่ายทอดออกมาด้วยการภาวนา

หัวใจของการสอนคำสอน คือ เรื่องพระคริสตเจ้า ตรงใจกลางของการสอนหลักคริสตศาสนา
เราจะพบบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่ง คือ องค์พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา
ผู้ทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อเรา และซึ่งบัดนี้ได้ฟื้นคืนพระชนมชีพ และทรงชีวิตอยู่กับเราตลอดกาล
(การสอนคำสอนในยุคปัจจุบัน ข้อ 5)

การสอนคำสอน คือ การเผยแผนการอันนิรันดรทั้งหมดของพระเจ้าในองค์พระคริสตเจ้า ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน
คือ การพยายามเข้าใจความหมายของพระกิริยาการและพระวาจาของพระคริสตเจ้า
รวมทั้งหมายสำคัญที่พระองค์ทรงกระทำสำเร็จไป (การสอนคำสอนฯ ข้อ 5)

ชีวิตทั้งชีวิตของพระคริสตเจ้า คือ การเผยแสดง(ความจริง)ของพระบิดา พระวาจาและกิจการของพระองค์
การนิ่งเงียบ และพระทรมาน วิธีดำรงอยู่ของพระองค์และวิธีเจรจา (CCC 516)

เป้าหมายของการสอนคำสอนบรรลุผลได้ด้วยภารกิจอันหลากหลายและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อที่จะทำให้สำเร็จ
บรรลุไปได้ การสอนคำสอนต้องได้รับการดลใจเกี่ยวกับวิธีการที่องค์พระเยซูฝึกอบรมบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์
(GDC 83)

ทุกสิ่งที่พระคริสตเจ้าทรงกระทำ พระองค์ทรงกระทำเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตในพระองค์
และพระองค์ก็สามารถดำเนินชีวิตในตัวเรา (CCC 521)

การสอนคำสอนดำเนินงานไปตามประสบการณ์มนุษย์ของพระเยซูเจ้าเช่นนี้ และนำศิษย์ให้คิดเหมือนพระคริสตเจ้า
ปฏิบัติเช่นเดียวกับพระคริสตเจ้า รักเช่นเดียวกับพระองค์ เพื่อการดำเนินชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า
ก็คือ การมีประสบการณ์ชีวิตใหม่แห่งพระหรรษทาน (GDC 116)

ด้วยเหตุนี้เอง การสอนคำสอนจึงมีพระคริสตเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางอันสำคัญ ในการนำเสนอข่าวสารคริสตชน
และควรจะสนใจในการช่วยมนุษย์ให้สนใจ มีประสบการณ์ชีวิตอย่างมีความหมายยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งทางด้านส่วนบุคคล
และด้านสังคม การสอนคำสอนยังมีหน้าที่ช่วยตั้งคำถามต่อปัญหาต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้แสงสว่างแห่งพระวรสาร
เพื่อจะได้ช่วยกระตุ้นจิตใจมนุษย์ให้ปรารถนาอย่างถูกต้องที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีทางดำเนินชีวิตในทิศทางนี้ (GDC 117)

การสอนคำสอน มิใช่เพียงก่อให้เกิดความเข้าใจ ความเชื่อด้วยสติปัญญา
แต่ยังให้สัมผัสกับหัวใจและเปลี่ยนแปลงความประพฤติด้วย จึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
ดังนั้น การสอนคำสอนจึงช่วยก่อให้เกิดพลังชีวิตที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยอาศัยความเชื่อ คำสอนช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างความเชื่อกับชีวิต
ระหว่างข่าวสารคริสตชนและบริบททางวัฒนธรรม และส่งผลให้บรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์แท้จริง (GDC 205)

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God