Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Wednesday, 2 September 2009

หัวข้อสำคัญคำสอนคาทอลิก ภาคที่สี่ การภาวนาของคริสตชน

หัวข้อสำคัญของคำสอนคาทอลิก ภาคที่ 4 การภาวนาของคริสตชน

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ
อาแมน.

1.การภาวนา คือ อะไร
- การยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้า , ความหมายของการภาวนา
- พระเยซูเจ้าทรงภาวนาอย่างต่อเนื่อง และการภาวนาอยู่ในหัวใจของพระองค์

2. รูปแบบของการภาวนา
- การถวายพระพร (Blessing)
- การนมัสการ (Adoration)
- การวอนขอ (Petition)
- การอ้อนวอน (Intercession)
- การขอบพระคุณ (Thanksgiving)
- การสรรเสริญ (Praise)

3. ประเภทของการภาวนา
- การภาวนาออกเสียง (Vocal Prayer)
- การรำพึง(Meditation)
- การเพ่งญาณ(Contemplative Prayer)
- การภาวนาของใจ การภาวนาซ้ำๆ ที่ออกมาจากใจ

4. อุปสรรคในการภาวนา
- ความวอกแวก
- ความแห้งแล้งฝ่ายจิตใจ
- การยุ่งอยู่กับเรื่องทางโลก
- การขาดความอดทน

5. ครูต้นแบบในเรื่องการภาวนา
- อาแบล ...การภาวนา คือ การถวายบูชา " การถวายสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีแด่พระเจ้า"
- โนอาห์... การภาวนา คือ การขอบพระคุณ " การขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรทุกประการที่พระเจ้าประทานให้"
- อับราฮัม... การภาวนา คือ การเดินทาง " การเดินทางฝ่ายจิตใจตลอดชีวิตของเรา"
- อิสอัค... การภาวนา คือ การพลีบูชา " การถวายชีวิตของเราเป็นพลีบูชาแด่พระเจ้า"
- โมเสส.. การภาวนา คือ การวิงวอนขอพระพรแทนคนอื่น " การวิงวอนขอพระพรแทนคนอื่น"
- ยาโคบ.. การภาวนา คือ การต่อสู้กับพระเจ้า
- ดาวิด.. การภาวนา คือ การร้องเพลงและการเต้นรำถวาย " การถวายพรพระเจ้าตลอดเวลา โดยการร้องเพลงและการเต้นรำถวาย"
- ซาโลมอน.. การภาวนา คือ บทเพลงแห่งความรัก ...การพบปะแห่งความรักระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ตามที่พระคัมภีร์สอน
- พระนางมารีย์... การภาวนา คือ การยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้า ...การตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้า

6. ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
- บทภาวนาที่ดีที่สุด พระเยซูเจ้าสอนด้วยพระองค์เอง

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God