Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Wednesday, 2 September 2009

หัวข้อคำสอนคาทอลิกสำคัญๆ ในภาคที่สอง..ศีลศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรม

หัวข้อคำสอนคาทอลิกสำคัญๆ ในภาคที่สอง..
การเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า
..ศีลศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรม

1. ศีลล้างบาป
2. ศีลกำลัง
3. ศีลมหาสนิท
4. ศีลอภัยบาป (การคืนดี)
5. ศีลบวช (ศีลบรรพชา)
6. ศีลสมรส
7. ศีลเจิมผู้ป่วย

บทนำ ศีลศักดิ์สิทธิ์ คือ เครื่องหมายทรงประสิทธิภาพของพระหรรษทาน
-ศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็น เครื่องหมาย
- เครื่องหมายที่มีประสิทธิภาพ
- พระพรและพระหรรษทานของพระเจ้า
- ศีลล้างบาป ศีลกำลัง และศีลบวช ตราประทับที่ไม่รู้เลือน
- พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ก่อตั้งศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ
- องค์ประกอบของศีลศักดิ์สิทธิ์ 3 คือ ศาสนบริการ สิ่งของและรูปแบบ
- รอบปีพิธีกรรม เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, เทศกาลคริสต์มาส, เทศกาลมหาพรต, สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์, ปัสกาและเทศกาลธรรมดา ...
- สีที่ใช้ในพิธีกรรมคาทอลิก คือ สีเขียว, สีขาว, สีแดง, สีม่วง
-สิ่งคล้ายศีลและ "ศรัทธาประชาชน"

ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการที่ 1
ศีลล้างบาป
- พระเยซูเจ้า
- ผลของศีลล้างบาป
- ศาสนบริกร
- ใครสามารถเข้ารับศีลล้างบาปได้
- สิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรมศีลล้างบาป

ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการที่ 2
ศีลกำลัง
- พระเยซูเจ้า
- ผลของศีลกำลัง
- ศาสนบริกร..พระสังฆราช
- ผู้เข้ารับศีลกำลัง
- สิ่งของที่ใช้ คือ การปกมือ น้ำมันคริสมา

ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการที่ 3
ศีลมหาสนิท
- พระเยซูเจ้า...การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย, พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ, ปังและเหล้าองุ่น
- ผลของศีลมหาสนิท "...นี่คือ กายของเรา"
- ศาสนบริกร..พระสังฆราชและพระสงฆ์
- ใครสามารถเข้ารับศีลมหาสนิทได้...บาปหนัก...การทุรจารศีลมหาสนิท
- สิ่งของที่ใช้ คือ แผ่นปังและเหล้าองุ่น

ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการที่ 4
ศีลอภัยบาป
- พระเยซูเจ้า การแก้บาป การคืนดี อัครสาวก
- ผู้ที่สามารถเข้ารับศีลอภัยบาป ความเสียใจที่ทำบาป บาปหนัก บาปเบา, บุคคลที่ถูกขับออกจากพระศาสนจักร
- รับศีลอภัยบาปทุกครั้งที่เราได้ทำบาปหนัก
- สิ่งของที่ใช้ ..การสารภาพบาป และการยกโทษบาป

ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการที่ 5
ศีลบวช
- พระเยซูเจ้า...การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย
- รางวัลร้อยเท่าในโลกนี้ กางเขน และชีวิตนิรันดร
- ผลของศีลบวช , การบวช สังฆานุกร, ภารกิจของพระสงฆ์, พระสังฆราช ผู้ที่สืบต่อมาจากบรรดาอัครสาวก
พระสันตะปาปา(พระสังฆราชแห่งโรม) หัวหน้าพระศาสนจักร ผู้สืบทอดตำแหน่งจากนักบุญเปโตร
- ศาสนบริการ คือ พระสันตะปาปา พระสังฆราช
- ผู้ที่สามารถเข้ารับศีลบวช...ผู้ชายคาทอลิก ถือความบริสุทธิ์ รับการเรียกจากพระเจ้า ปรัชญาและเทววิทยา ไม่แต่งงาน
-สิ่งของที่ใช้ในศีลบวช คือ การปกมือและคำภาวนา พิธีบวช สังฆานุกรได้รับพระวรสาร

ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการที่ 6
ศีลสมรส
- พระเยซูเจ้า (มธ. 19:5)
- ผลของศีลสมรส คือ ความรักถาวร ความเป็นหนึ่งเดียว หย่าร้างไม่ได้ พระหรรษทานเฉพาะศีล
- ศาสนบริกร คือ คู่บ่าวสาวเอง
- ผู้ที่สามารถเข้ารับศีลสมรส คือ คาทอลิกทุกคน, การแต่งงานกับคนต่างนิกายและต่างความเชื่อ
- สิ่งของที่ใช้ คือ การแลกเปลี่ยนความสมัครใจในการเป็นสามีและภรรยาของกันและกัน

ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการที่ 7
ศีลเจิมผู้ป่วย
-

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God