Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Thursday, 3 September 2009

9.พระคริสตเจ้า
พระคริสตเจ้า

32. พระนาม "พระคริสตเจ้า" เป็นชื่อของพระเยซูด้วย
คำว่า "คริสต์" หรือ "เมสสิยาห์" แปลว่า "ได้รับเจิม"...พระเยซูผู้ได้รับการเจิมจากพระบิดาเจ้า

33. การเจิม คือ การแต่งตั้งผู้ที่ถวายตัว เพื่อปฏิบัติพันธกิจที่มาจากพระเจ้า คือ สงฆ์ ประกาศกและกษัตริย์ (มก. 1:11 )

34. พระคริสตเจ้าไม่ได้เป็นผู้ไถ่กู้มนุษย์แบบนักการเมือง แต่ไถ่กู้มนุษย์ให้พ้นจากการเป็นทาสของบาป
ความชั่วร้ายและความตาย และทรงช่วยเราให้ฟื้นคืนชีพและเข้าสู่ชีวิตนิรันดร (มธ 16:23 )

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God