Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Thursday, 3 September 2009

5.มนุษย์
มนุษย์ (Man)

21. มนุษย์เป็นสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาสิ่งสร้างทั้งหลายของพระเจ้า


เพราะมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้มีภาพลักษณ์ของพระเจ้า และมีศักดิ์ศรีสูงส่ง

22. มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาจากพระเจ้า ให้ประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณ

23. พระเจ้าทรงสร้างและปรารถนาให้ชายและหญิงมีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

24. พระเจ้าทรงให้ชายและหญิง เป็นผู้ดูแลโลกของพระองค์

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God