Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Sunday, 31 October 2010

80 ปี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก - 90 ปี วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก

กำหนดการ
ฉลอง 80 ปี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก และ 90 ปี วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก

" คุณพ่อเจ้าอาวาส สภาอภิบาล และสัตบุรุษ
มีความยินดีขอเชิญร่วม โมทนาคุณพระเจ้า และเทิดทูนนักบุญนิโกลาส โอกาส
ฉลองครบรอบ 90 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อวัดเซนต์นิโกลาส
และฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2010

กำหนดการ
ฉลอง 90 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อวัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
80 ปี แห่งการก่อตั้ง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
และ 25 ปี แห่งการบวชเป็นสงฆ์ ของคุณพ่อราฟาแอล มนตรี เพียรรุ่งเรือง

09.30 น. สัตบุรุษพร้อมกันบริเวณหอระฆัง

09.45 น. ขบวนพระสังฆราช พระสงฆ์ แห่ไปยังหอระฆัง

10.00 น. พระสังฆราชเสกหอระฆัง

10.15 น. ขบวนแห่พระสังฆราช พระสงฆ์ และสัตบุรุษ แห่ไปยังโดม Deus Caritas Est เพื่อประกอบพิธี

10.30 น. ผู้นำศาสนา 3 ศาสนา กล่าวอวยพร

10.45 น. พิธีเสกโดม โดย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
พิธีเสกโดม โดย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย, รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก,
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ร่วมกันตัดริบบิ้นหน้าประตูทางเข้าโดม

11.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 90 ปี วัดเซนต์นิโกลาส, 80 ปี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส และหิรัญสมโภช 25 ปี แห่งการเป็นสงฆ์ของบาทหลวงราฟาแอล มนตรี เพียรรุ่งเรือง

12.00 น. หลังจากพระคุณเจ้าสวดบทภาวนาหลังรับศีลแล้ว เริ่มพิธีการกล่าวโมทนาคุณพระ,
ขอบคุณพระคุณเจ้า, คณะสงฆ์ และร่วมยินดีกับคุณพ่อมนตรี ในโอกาสหิรัญสมโภช
ภาษาจีน โดย คุณป้อฮิ้น แซ่โจว
ภาษาไทย โดย คุณดนยา วงศ์ธนะชัย

ตัวแทนมอบกระเช้าแด่พระคุณเจ้า คุณพ่อมนตรี และเพื่อนที่บวชครบ 25 ปี และมอบเสื้อกาซูลาแด่คุณพ่อมนตรี
ในนามสัตบุรุษวัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุก ตัวแทนคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครสวรรค์กล่าวแสดงความยินดีกับคุณพ่อมนตรี

คุณพ่อมนตรี เพียรรุ่งเรืองกล่าวตอบ และพระคุณเจ้าพิบูลย์กล่าวตอบ
(เสร็จขั้นตอนพิธีการ)

พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัยอวยพร แล้วลงมา..มอบกำยานแด่รูปนักบุญนิโกลาส
กล่าวปิดพิธี ขบวนแห่ออก ไปที่ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้พระสงฆ์เปลี่ยนอาภรณ์

หลังพิธี เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และชมการแสดงต่างๆ ในโอกาสครั้งยิ่งใหญ่นี้

ในการจัดงานครั้งนี้..
คณะกรรมการสภาอภิบาลวัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก ปี 2553 ก็ได้มีโอกาสทำงาน...กันอย่างมีส่วนร่วม
ซึ่งมีสมาชิกดังต่อไปนี้..

1. บาทหลวงแอนโทนี่ ประเสริฐ สิทธิ (ประธานสภาอภิบาล)
2. เทเรซา ดนยา วงศ์ธนะชัย (ผู้อำนวยการสภาอภิบาล)
3. ยอแซฟ สมศักดิ์ คูหาจิต (รองผู้อำนวยการสภาอภิบาล)
4. มารีอา สุรางค์ จารุสาธิต (สมาชิกวิถีชุมชนคริสตชน เขต 1)
5. เทเรซา ปราณี แย้มกันชู (สมาชิกวิถีชุมชนคริสตชน เขต 1)
6. นิโกลาส พงษ์พันธ์ รักผกาวงศ์ (สมาชิกวิถีชุมชนคริสตชน เขต 2)
7. ยอแซฟ เจษฎา จตุรวุฒิชัย (สมาชิกวิถีชุมชนคริสตชน เขต 2)
8. มารีอามักดาเลนา สุวรรณา แพงน้อย (สมาชิกวิถีชุมชนคริสตชน เขต 2)
9. มีคาแอล ไกรฤทธิ์ ชุ้นกตัญญู (สมาชิกวิถีชุมชนคริสตชน เขต 3)
10. เทเรซา ไพลิน พจน์พิริยะ (สมาชิกวิถีชุมชนคริสตชน เขต 3)
11. ฟรังซิสโก สุกิจ ปิตินิตย์นิรันดร์ (สมาชิกวิถีชุมชนคริสตชน เขต 3)
12. ยอแซฟ ธนัตถ์ คูหาจิต (สมาชิกวิถีชุมชนคริสตชน เขต 4)
13. มารีอา ธาริณี จารุสาธิต (สมาชิกวิถีชุมชนคริสตชน เขต 4)
14. มารีอา เตือนใจ นันทพฤทธิ์ (กลุ่มพลมารี)
15. ลูซีอา สมพร นุชบ้านป่า (กลุ่มเซอร์ร่า)
16. เทเรซา ปราณี สุหฤทดำรง (กลุ่มวินเซนต์เดอปอล)
17. เปโตร กิตติ ปิตินิตย์นิรันดร์ (กลุ่มผู้สูงอายุ)
18. มารีอา มนธิรา คูหาจิต (กลุ่มครูคาทอลิก)
19. โรซา ดวงเดือน นันทพฤทธิ์ (กลุ่มยุววินเซนเดอปอล)
20. ลูกา วรรณุกร แพงน้อย (กลุ่มมเยาวชน)
21. อากาทา สิริพร มาตุรงค์พิทักษ์ (ผู้แทนฝ่ายพิธีกรรม) เลขานุการ
22. เทเรซา อัญชัน จาตุกัญญาประทีป (ผู้แทนฝ่ายวิถีชุมชนคริสตชน)
23. ลอเรนซ์ ประทีป วรรณิสสร (ที่ปรึกษา)
24. เปาโล วันชาติ คล้ายอ้น (ที่ปรึกษา)
25. ฟรังซิสอัสซีซี ปรีชา แย้มกันชู (ที่ปรึกษา)
26. เปโตร สัญญา ธรรมวงค์ (ที่ปรึกษา)
27. เปโตร ประเสริฐ จำปาแดง (ที่ปรึกษา)
28. มารีอา วัชนี แย้มกันชู (ที่ปรึกษา)
29. เปโตร เกียรติศักดิ์ ดวงสันติสุข (ผู้ช่วยเลขานุการ)
30. เปโตร ภูวดล ศุภลักษณ์ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ด้วยการรอคอยมานานเป็นเวลาพอสมควร..
ในโอกาสพิเศษนี้ สภาอภิบาลวัดเซนต์นิโกลาส ที่มีรากฐานของการมีส่วนร่วมในการช่วยงานอภิบาล
และแพร่ธรรมกับคุณพ่อเจ้าอาวาส ก็ได้เกิดขึ้น.. เป็นของขวัญอันล้ำค่า..
ตามวิถีทางใหม่ของการเป็นชุมชนวัด "คริสตชนกลุ่มย่อย กลุ่มคริสตชนขึ้นพื้นฐาน วิถีชุมชนคริสตชน "
BEC:Basic Ecclesial Community ... ขอบคุณสำหรับผู้ปลูกและผู้รดน้ำทุกคน..
ที่เป็นผู้อภิบาล ให้ "วิถีชุมชนคริสตชน" ในวัดของเรา ได้ค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นอาศัยจิตตารมณ์
และการหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์...

ติดต่อ คุณพ่อประเสริฐ สิทธิ เจ้าอาวาส
โทร 081- 3119182 หรือ 055-302622 "
saintnic.ac.th@hotmail.com
http://www.saintnic.ac.th/

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God