Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Saturday, 30 October 2010

บทบาทครูคำสอน(คาทอลิก)

บทบาทครูคำสอน(คาทอลิก)

1. ในพิธีกรรม
ควรทำหน้าที่พิธีกร อ่านบทอ่าน ช่วยจารีต..
ในพื้นที่ไม่มีพระสงฆ์ ให้ทำหน้าที่เทศน์สอน, นำสวด, โปรดศีลล้างบาปและส่งศีลมหาสนิทตามคำสั่งของพระสงฆ์เจ้าอาวาส

2. ในชีวิตประจำวัน
เป็นครูคำสอน เป็นปราชญ์ประจำหมู่บ้าน ดูแลคนเจ็บป่วย คนตกทุกข์ ขาดที่พึ่ง เด็กสตรี ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสร้างสันติภาพภายในชุมชน...เมื่อทำได้เช่นนี้ ครูคำสอนก็กลายเป็นตัวแทนของพระคริสตเจ้า สามารถบรรเทาทุกข์และบำรุงสุขให้กับชุมชน

3. ทำหน้าที่เป็นผู้นำ
ผู้นำแบบพระคริสต์ คือ ผู้นำที่ถ่อมตน สุภาพ พร้อมที่จะรับใช้ทุก ๆ คน..
อยากจะเปลี่ยนแปลง - พัฒนาใคร ๆ ก็ให้พัฒนาตัวเองก่อน
ผู้นำต้องรู้ว่า " กิจการที่ตนประพฤติปฎิบัติมีอำนาจมากกว่าคำสั่งสอน"
ครูคำสอน คือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มที่ตัวเองเป็นอันดับแรก
ต่อมาให้หาคนช่วย คือ คนที่ประพฤติความดี และมีผลงาน..
จงคัดเลือกคนเหล่านี้มาช่วยงาน งานจึงเกิดผล

ขณะที่เป็นผู้นำ ก็ให้สอนคนในครอบครัวเป็นผู้นำด้วย เป็นการสร้างวุฒิภาวะและยกระดับความเป็นมนุษย์
เพื่อใช้สำหรับพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพราะชุมชนจะดีได้ ย่อมเกิดจากครอบครัวที่แข็งแรง
ครอบครัวที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นแกนนำ ก็คือ ครอบครัวของครูคำสอนนั่นเอง
ขอให้ครอบครัวคุณครูเป็นตัวอย่างของความเชื่อในพระเป็นเจ้า
เป็นแบบอย่างของความรักและเอื้ออาทรต่อกัน..
เมื่อตกทุกข์ลำบากก็อย่าหมดความวางใจในพระองค์

จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ลูกสอน หนทางของพระเจ้าจะนำมวลชนไปสู่ความสงบสันติ
เพราะสังคมจะเรียนรู้ความยุติธรรม ความรัก ความอดทนนาน การให้อภัยซึ่งกันและกัน
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และยอมเจ็บปวดตัวเอง เพื่อคนอื่นจะประสบความสำเร็จ

ส่วนหนทางของโลก มีแต่ความแตกแยกและล่มสลายในที่สุด
เพราะต่างคนต่างคิดถึงประโยชน์ส่วนตน โลภ, โกรธ, หลง และชิงดีชิงเด่น
นิยมบริโภค ชอบสะสมเพื่อตัวเองอย่างไม่รู้จักเพียงพอ...

ขอให้ครูคำสอนอย่าได้นำพาตัวเองและบรรดาคริสตชนเข้าไปฝักใฝ่ในหนทางของโลก
และดังนี้พระเป็นเจ้าก็จะปกปักรักษาเรา

อ้างอิง สารอภิบาลจากพระสังฆราช ถึงครูคำสอนนครสวรรค์ เดือนตุลาคม 2010.
โดย พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God