Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Monday, 11 October 2010

ชีวิตจิตและจิตตารมณ์ผู้แพร่ธรรมกับพันธกิจด้านคำสอน

ชีวิตจิตและจิตตารมณ์ผู้แพร่ธรรมกับพันธกิจด้านคำสอน

บทนำและเน้นย้ำเรื่องสำคัญ 8 เรื่อง และระวังหลุมพราง
- จุดมุ่งหมายของการอบรมด้านชีวิตจิต
- วิสัยทัศน์ของความเชื่อ
- พระวาจาของพระเจ้าท้าทายชีวิต
- อานุภาพของพระวาจา
- ประสบการณ์พระวาจาในชีวิต
- คำสัญญาของพระเยซู
- ตั้งแต่อดีตและในปัจจุบัน
- การสอนคำสอน

เรื่องชีวิตจิตของครูคำสอน
คุณลักษณะชีวิตจิตของครูคำสอน
- ต้อนรับการริเริ่มของพระเจ้าในชีวิตด้วยใจอิสระ
- หล่อเลี้ยงชีวิตจิตด้วยพระวาจาของพระเจ้า
- เลียนแบบพระเยซูและยอมให้พระองค์ดำเนินชีวิตในตน
- เลียนแบบปฏิบัติตามการดำเนินชีวิตของแม่พระ
- เข้าโรงเรียนความรัก
- เป็นเพื่อนกับพระเยซู
- ฝึกการภาวนาในชีวิตประจำวัน
- รูปแบบของการภาวนา
- บทสรุป ทุกสิ่งเพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้า
พระวาจาทรงชีวิต

ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซู
แบ่งปันการสัมผัสของพระเจ้าในชีวิต
ถ่ายทอดคำสอนของพระเยซูผ่านแบบฝึกหัด

หนทางสายน้อย
-บุญลาภ 8 ประการสำหรับครูคำสอน
- 10 หนทางสายน้อยสำหรับครูคำสอน
- เราคือทาง
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

ภาวนา พระคริสต์ทรงดีต่อฉัน

จิตตารมณ์ของผู้แพร่ธรรมที่ดี
-ครูคำสอนยึดพระเยซูเป็นแบบอย่างชีวิต
- ครูคำสอน สอนตามแบบที่พระเยซูทรงสอน
- ครูคำสอน เลียนแบบคุณลักษณะการเป็นครูของพระเยซู

จิตตารมณ์ของผู้แพร่ธรรมที่ดี
พระเจ้าเป็นความรัก
-วิธีพระเยซูใช้สอน และวิธีที่ครูคำสอนควรใช้ ฯลฯ
- อุปนิสัยสำคัญ 8 ประการสำหรับครูคำสอน
- ครูคำสอนที่มีประสิทธิภาพต้องมี 8 C
- 12 วิธีที่ช่วยจุดไฟความกระตือรือร้นในตัวครูคำสอน ให้เป็นผู้แพร่ธรรมที่ดี

ใฝ่ฝันแสวงหาน้ำพระทัย
- ผู้มีส่วนก่อตั้งพระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม
- ถ่ายทอดคำสอนของพระเยซูผ่านแบบฝึกหัด

แบบอย่างแห่งรัก
- แบบอย่างแห่งรักของผู้มีหัวใจแพร่ธรรม
- คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา
- การดำเนินชีวิตตามบุญลาภ 8 ประการ

... เชิญเราโมทนาคุณพระเจ้ากันเถิด !

" เพราะชีวิตเรา ไม่เคยมีความบังเอิญ...
ทุกอย่างที่เกิดขึ้น อยู่ในพระญาณสอดส่องของพระ..
ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ.."
-

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God