Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Sunday, 14 November 2010

ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย เพชรบูรณ์ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย

เรียนเชิญ พี่น้องคริสตชนคาทอลิก และผู้ที่สนใจ...

ร่วมฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์

ในวันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 2553 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป..

พิเศษโอกาสฉลองหิรัญสมโภช 25 ปีแห่งการเป็นสงฆ์

ของบาทหลวงราฟาแอล มนตรี เพียรรุ่งเรือง

ติดต่อเจ้าอาวาส โทร.081-6604214

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.kheknoichurch.com/
วัดเข็กน้อย เพชรบูรณ์ (โบสถ์คาทอลิก)


ประวัติวัดเข็กน้อย วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์
http://www.kheknoichurch.com/about_khek_noi_church


แผนที่วัดเข็กน้อย เพชรบูรณ์
แผนที่การเดินทาง มายังวัดเข็กน้อย
http://www.kheknoichurch.com/map_of_khek_noi_church

มาฉลองวัดเข็กน้อย...
ท่านจะได้สัมผัสกับ "เมืองหลวงของม้ง" ซึ่งชาวบ้านเขาขนานให้ที่นี่ ..ซึ่งเป็นวิถีชุมชน วัฒนธรรมชีวิต
ของพี่น้องชาวม้งที่ใหญ่ที่สุดของไทย..

ประมวลภาพ กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัววัดพระมารดานิจจานุเคราะห์เข็กน้อย ต้อน รับพระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย โอกาสฟื้นฟูจิตใจ-พิธีมอบกองทุนเมล็ดข้าวเปลือก และฉลองประเพณีกินข้าวใหม่ของชนเผ่าม้ง เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 โดยมีสมาชิกสชค.มาร่วมฟื้นฟูจิตใจในภาคเช้า ต่อด้วยการประชุมสมาชิกสชค.ในภาคบ่าย-มอบกองทุนโดยกลุ่มสชค.จากบ้านโป่ง ราชบุรี และสุดท้ายการเฉลิมฉลองประเพณีกินข้าวใหม่(ฉลองพืชผลแรกของทุ่งนา) ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง โดยมีพระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัยได้ให้เกียรติร่วมเสกอวยพรผลิตผลข้าวใหม่(รุ่นแรก) –ร่วมผัดหมี่-แจกอาหารและดื่มอวยพรตามประเพณีชนเผ่าม้งอย่างเป็นกันเอง รวมทั้งชมการแสดงวัฒนธรรมเล่าวิถีชีวิตชุมชนชาวเผ่าม้ง อีกหลายชุด และยังแถมด้วยการไปสังสรรค์ที่จุดชมวิวริมหน้าผาเข็กน้อย-ผาขาด ซึ่งอยู่บนเขาสูง-มองเห็นทิวทัศน์เมืองและทิวเขาสูงไปตลอดแนว ขอเชิญชมภาพบรรยากาศอันน่าชื่นชมยินดี....

http://www.kheknoichurch.com/

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God