Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Wednesday, 7 October 2009

บทภาวนา" เพื่อการแพร่ธรรม"
บทภาวนา"เพื่อการแพร่ธรรม"


" ข้าแต่พระบิดาเจ้า

พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์มายังโลก

เพื่อช่วยโลกให้มีสันติสุข

โปรดช่วยลูกให้เดินอยู่ในหนทางแห่งชีวิต ที่นำสู่สันติสุขแท้จริง

โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูก ให้มีความหวังในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

มีความกล้าหาญและความกระตือรือร้นในการแพร่ธรรม

ดังเช่นบรรดาอัครสาวกในวันพระจิตเจ้าเสด็จมา

ให้เจริญชีวิตตามพันธกิจของพระศาสนจักรในโลกปัจจุบัน

โปรดเปิดใจของลูกและพี่น้องชายหญิงในประเทศไทย

ให้รับข่าวดี และเสริมสร้างความสมานฉันท์

ขอพระแม่มารีย์ ดวงดาราแห่งการแพร่ธรรม

โปรดช่วยลูก ให้เป็นเครื่องมือของพระองค์

ในการนำข่าวดีสู่พี่น้องชาวไทยด้วยเทอญ... อาแมน.


ข้าแต่พระบิดา... วันทามารีอา... สิริพึงมี


นักบุญเปโตรและเปาโล, นักบุญเทเรซา, นักบุญฟรังซิส เซเวียร์.....ช่วยวิงวอนเทอญ


No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God