Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Monday, 1 February 2010

แนวการสอนคำสอนคาทอลิกโดยสังเขป 2

แนวการสอนคำสอนคาทอลิกโดยสังเขป
ภาคพันธสัญญาใหม่ (พระธรรมใหม่)


ภาคพันธสัญญาใหม่ (พระธรรมใหม่)
พระผู้ไถ่ทรงเกิดมา
คนเลี้ยงแกะถวายนมัสการพระผู้ไถ่
แม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม
บัณฑิตถวายนมัสการแด่พระกุมาร
หนีไปประเทศอียิปต์
พระกุมารพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม
นักบุญยอห์น บัปติสต์
พระเยซูเจ้าทำอัศจรรย์
พระเยซูเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนและทำมหัศจรรย์ (อัศจรรย์)
พระเยซูเจ้าให้บุตรแม่ม่ายชาวนาอินฟื้นชีวิตใหม่
พระเยซูเจ้าบังคับทะเลให้สงบ
พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงคนหลายพันคน
พระเยซูเจ้าสอนพระธรรมคำสอน
พระเยซูเจ้าทรงปลุกให้ลาซารัสกลับเป็นขึ้นมา
พระเยซูเจ้าถูกจับ
พระเยซูเจ้าได้รับการสบประมาทต่างๆ
พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน
พระเยซูเจ้าถูกฝังไว้ในคูหา
พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God