Catechism Catholic Search

Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Monday, 1 February 2010

แนวการสอนคำสอนคาทอลิกโดยสังเขป 1

แนวการสอนคำสอนคาทอลิกโดยสังเขป 1
ภาคพันธสัญญาเดิม (พระธรรมเก่า)


พระเป็นเจ้าทรงสร้างเทวดา
พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลก
พระผู้เป็นเจ้าทรงทดลองอาดัมและเอวา
พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษอาดัมและเอวา
กาอินและอาแบล
โนอาห์สร้างเรือใหญ่
ตระกูลของโนอาห์
มหาบุรุษ อับราฮัม
เมืองที่เต็มด้วยความชั่วช้าห้าเมือง
พระผู้เป็นเจ้าทรงทดลองใจอับราฮัม
ยาโคบและเอซาว (เอเซา)
ยอแซฟถูกขาย
ยอแซฟถูกจำคุก
ยอแซฟได้รับเกียรติยศสูง
พวกพี่กราบไหว้น้อง
ยาโคบมาอยู่ประเทศอียิปต์
โมเสสรอดจากน้ำ
โมเสสในที่เปลี่ยว
โมเสสกับพระเจ้าฟาโรห์
ชาวอิสราเอลฉลองปาสกาครั้งแรก
ชาวอิสราเอลข้ามทะเลแดง
ชาวอิสราเอลในที่เปลี่ยว
พลับพลาอันศักดิ์สิทธิ์
ชาวอิสราเอลเข้ายึดประเทศปาเลสไตน์
แซมสัน
ซามูแอล
กษัตริย์ซาอูลและกษัตริย์ดาวิด
ความแตกแยกของชาติอิสราเอลพระเจ้าซาโลมอน
รัฐอิสราแอลแยกเป็นสองรัฐ
รัฐอิสราเอล
รัฐยูดา
บุรุษตัวอย่าง *โทเบีย
บุรุษตัวอย่าง * มหาบุรุษโยบ
ประกาศก
ดาเนียล
ชาวยูดาห์กลับเข้าเมืองของตน
มัคคาบี (มักคาบี) ได้รับอิสรภาพ
เตรียมรับพระผู้ไถ่

No comments:

Post a Comment

Saint Peter: นักบุญเปโตร

That Catholic Show: Night of the Living Catechism

Spirit of Holy Korean Song for God